Thủ tướng cho TP.HCM chủ động điều chỉnh cục bộ quy hoạch

UBND TP.HCM có quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Thủ tướng cho UBND TP.HCM được chủ động phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Đây là một trong những nội dung cụ thể cơ chế, chính sách trong nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, Thủ tướng cho phép thí điểm phân cấp cho UBND TP.HCM thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (gọi chung là điều chỉnh cục bộ quy hoạch) trong phạm vi địa giới hành chính do TP quản lý, trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

UBND TP khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thí điểm phân cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy định tại nghị quyết 98.

Các nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu chức năng, của đô thị và tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan.

Về trình tự, thủ tục phê duyệt, UBND TP chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước sau: lập báo cáo về nội dung và kế hoạch; tổ chức lấy ý kiến; tổ chức thẩm định; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh; báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh theo hình thức gửi quyết định báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng, HĐND cùng cấp.

Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi nghị quyết 98 hết hiệu lực. 

Đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đang được thẩm định, đang trình phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch thì tiếp tục thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chưa trình thẩm định, chưa trình phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại quyết định này. Sau thời điểm quyết định này hết hiệu lực, các hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đang được thẩm định, đang trình phê duyệt theo quy định tại quyết định này thì tiếp tục thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định tại quyết định này.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM theo dõi, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội theo quy định.

Nhà Thủ Đức

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét